Naast het register voor huwelijksovereenkomsten en het centraal register voor testamenten is er sinds 1 maart 2018 ook het centraal erfrechtregister. Notarissen moet akten en attesten van erfopvolging en de Europese erfrechtverklaringen inschrijven in dit register. Verwerpingen van nalatenschap of aanvaarding onder boedelbeschrijvingen worden ook opgenomen in het centraal erfrechtregister.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) staat in voor het register.

Publiciteit en authenticiteit

Het nieuw centraal erfrechtregister is de unieke en gecentraliseerde publiciteitsvorm voor alle notariële akten en attesten van erfopvolging. Het zijn deze akten en attesten die vaststellen wie allemaal erfgenaam is en op basis waarvan betalingen en overdrachten bevrijdend kunnen gebeuren. Zonder deze vaststelling kunnen bijvoorbeeld bij banken bevroren tegoeden van de erflater niet worden vrijgemaakt.

Verklaringen van verwerping van de nalatenschap of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten eveneens notarieel gebeuren. Vandaar dat zij voortaan ook worden geregistreerd in het erfrechtregister.

Het register is de authentieke bron voor alle gegevens die er zijn in opgenomen.

Inschrijving

De akten worden binnen 15 dagen na het verlijden van de notariële akte ingeschreven in het register. Voor de attesten is dit binnen 15 dagen na hun opmaak en voor de Europese erfrechtverklaring gebeurt dit binnen 15 dagen na aflevering.

Verklaringen van verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving  worden binnen de 15 dagen na inschrijving eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door deze publicatie weten schuldeisers dat ze hun schuldvordering moeten bekendmaken. Dit moet immers  gebeuren binnen de 3 maanden vanaf de inschrijving in het register.

Gegevens en bewaartermijn

De registratie  gebeurt aan de hand van metagegevens. Het zijn dus niet de akten, attesten en verklaringen zelf die worden ingeschreven. Zo worden enkele gegevens opgenomen van de notaris, van de erflater en van zij die de erfenis verwerpen of aanvaarden onder boedelbeschrijving. De aard van het document  en de datum zijn natuurlijk ook terug te vinden.

De ingeschreven gegevens worden  bewaard tot 30 jaar na het overlijden van de persoon van wie de gegevens werden bewaard. De gegevens over de toegang tot het erfrechtregister worden tot 10 jaar na de toegang bewaard.

Toegang

De  gegevens zijn toegankelijk voor notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, griffiers en magistraten. Uiteraard enkel voor zover dit kadert binnen de uitoefening van hun ambt. Dit geldt eveneens voor openbare overheden en instellingen van openbaar nut.

Iedereen met een rechtmatig belang  kan eveneens verzoeken om toegang krijgen. Het belang is rechtmatig als de rechten of verplichtingen van de verzoeker getroffen worden door het overlijden of door de erfkeuzes van erfgerechtigden (i.e. verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving).

De raadpleging van erfrechtregister kan kosteloos gebeuren via een door FEDNOT ontwikkelde toepassing.