Stel u erft van uw ouders een mooie som geld. Maar u bent inmiddels 60 jaar en heeft het geld eigenlijk niet meer nodig. Uw kinderen daarentegen, prille dertigers, zouden het geld goed kunnen gebruiken voor de verbouwing van hun huis of de start van hun eigen zaak.

De oplossing bestaat erin om uw erfenis onmiddellijk door te schenken aan uw kinderen, dus de kleinkinderen van de erflater. Dit is de zogenaamde “doorgeefschenking”.

Belastingvrij vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 kan u in Vlaanderen een deel van uw erfenis meteen aan uw kinderen of kleinkinderen doorschenken zonder schenkbelastingen te betalen, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het vermogen van de grootouders komt bij zo’n generatiesprong rechtstreeks in het vermogen van de kleinkinderen terecht.

Voorwaarden m.b.t. erfenis

De erfenis belastingvrij doorschenken kan op voorwaarde dat de erflater na 31 augustus 2018 is overleden. Op de erfenis moet ook reeds erfbelasting zijn geheven door het Vlaams Gewest.  De erflater zal dus de laatste vijf jaar vóór zijn overlijden in Vlaanderen (niet Brussel of Wallonië) moeten hebben gewoond.

Voorwaarden m.b.t. doorgeefschenking

Aan de schenking zelf zijn ook enkele voorwaarden verbonden.

-Ten eerste moet de erfenis binnen het jaar na het overlijden van de erflater worden doorgeschonken.

-Verder geldt de schenking enkel aan ‘afstammelingen’, dit zijn dus de kinderen, kleinkinderen enz. Ook stiefkinderen zouden hieronder vallen.

-De doorgeefschenking kan ook pas gebeuren indien de erfbelasting werkelijk is betaald, en dit om misbruik tegen te gaan.

-De schenking moet gebeuren bij notariële akte en mag geen opschortende voorwaarden of termijnen bevatten.

-Tot slot kan voor de fiscale vrijstelling de waarde van de schenking niet hoger zijn dan de waarde van de geërfde goederen.

Enkel waarde schenken volstaat.

We geven ook nog even mee dat het volstaat om enkel de waarde van de erfenis te schenken, en niet per se de goederen zelf. Een voorbeeld ter verduidelijking: indien u een effectenportefeuille ter waarde van € 300.000 erft van uw ouders, kan u de som van € 300.000 doorschenken aan uw kinderen, zonder dat u de portefeuille zelf uit handen moet geven.