Dit inlichtingenformulier is louter indicatief en is niet limitatief. Zij beoogt een richtsnoer te zijn voor de klant bij het verzamelen van de noodzakelijke gegevens voor het tijdig en correct invullen van de aangifte in de personenbelasting. Alle relevante fiscale informatie dient ons steeds schriftelijk ter kennis te worden gebracht. De aangifte in de personenbelasting wordt, op verzoek van de klant, door ons ingevuld op basis van de informatie en de gegevens door de klant verstrekt. Het invullen van de aangifte behelst geen enkele verificatie van de verstrekte informatie en gegevens. Wij oefenen geen nazicht uit op de juistheid en volledigheid hiervan, daarom aanvaarden noch wij noch één van onze medewerkers enige aansprakelijkheid betreffende de juistheid en volledigheid van de informatie en gegevens op basis waarvan de aangifte in de personenbelasting wordt ingevuld. Een door de klant niet ingevuld veld in het inlichtingenformulier wordt beschouwd als een niet van toepassing verklaard veld.