De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Vaak gaat het dan om een baksteen op eigen bodem, het “huisje-tuintje-boompje-principe” voor de eigen woning. Maar sommigen gaan letterlijk een stapje verder en willen een onroerend goed in het buitenland aankopen. Wie droomt er niet van: een ander klimaat, geen gedoe met volboekte hotels maar een instant-vakantiegevoel, wanneer je dat wil, in uw eigen stulp(je). U geniet van uw buitenverblijf, maar op een bepaald moment wil u meer. U wil denken aan een welverdiende oude dag, met de nodige gemoedsrust richting uw vermogensplanning. Zou u een schenking doen? Of toch maar niet? Eén ding is zeker, met één of meerdere onroerende goederen in het buitenland, maken we de zaken iets meer complex.

Schenking – wanneer is Vlaanderen heffingsbevoegd?

In België maakt de wetgever een onderscheid naargelang de schenker, op het ogenblik van de schenking, de hoedanigheid heeft van rijksinwoner of van niet-rijksinwoner.

Als de schenker een rijksinwoner is, dan geldt dat de Vlaamse schenkbelasting toepassing vindt als de schenker diens fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest had, gedurende de 5 jaren die voorafgaan aan de schenking. Dit alles ongeacht de ligging van het onroerend goed.

Als de schenker geen rijksinwoner is, dan geldt voor een schenking van een onroerend goed, dat de Vlaamse schenkbelasting van toepassing is wanneer de schenking een onroerend goed betreft dat gelegen is in het Vlaamse Gewest.

Dit is duidelijk, maar wat nu indien we daar een internationaal element aan koppelen?

Schenking – internationale aanknopingspunten

Moeilijker wordt het wanneer het niet meer gaat om een onroerend goed in Vlaanderen, of iets ruimer: in België, maar wanneer dit zich bijvoorbeeld in Frankrijk of in Spanje bevindt.

In een ideaal Europa bestaat een uniforme wetgeving voor schenkingen en erfenissen. Alles is duidelijk en er lopen eenhoorns over een regenboog op zoek naar de goudpot. Het moge duidelijk zijn dat dit dus niet het geval is.

De aanknopingspunten die de verschillende Europese landen hanteren zijn divers. Zo wordt er bij een schenking vaak aanknoping gezocht bij de woonplaats of gewone verblijfplaats van de schenker. Maar het is ook mogelijk dat men kijkt naar de woonplaats of gewone verblijfplaats van de begiftigde. Andere courante aanknopingspunten zijn: de ligging van het geschonken goed; de nationaliteit van de schenker; de nationaliteit van de begiftigde; de registratie van de akte houdende schenking; …

Bovendien is het mogelijk om buitenlands onroerend goed te schenken voor een Belgische notaris. Uiteraard moet u de (fiscale) registratieverplichtingen in het betreffende land van ligging erop naleven. Het hoeft dus geen betoog dat, op basis van het voorgaande, het ontstaan van een wetsconflict een reëel risico is. Het is mogelijk dat meerdere landen, tegelijkertijd, een schenking willen en zullen belasten.

Dubbele belasting

Om dubbele belasting te vermijden, worden vaak dubbelbelastingverdragen gesloten. Inzake inkomstenbelasting is België één van de koplopers inzake het aantal van zulke verdragen. Om dubbele erfbelasting te vermijden zijn er verdragen afgesloten met Frankrijk en Zweden. Voor wat betreft schenkingen heeft België geen enkel dubbelbelastingverdrag getekend. Dubbele schenkbelasting blijft tot de mogelijkheden behoren.

Conclusie

Er dient casus per casus een afweging te worden gemaakt naar de wenselijkheid van een schenking. Afhankelijk van de concrete situatie en op basis van de specifieke regels in het buitenland, kan het soms zelfs niet nodig zijn om effectief tot schenking over te gaan.

aternio staat u graag bij in het uitwerken van een op maat geschreven planning. Door onze nauwe contacten met collega’s uit onze internationale associatie, kunnen wij u overal ter wereld kwalitatief advies garanderen. Contacteer onze juristen voor meer informatie.