In een vorige bijdrage gaven we reeds aan dat deeleconomie booming business is. Omtrent de fiscaliteit rezen echter nog heel wat vragen. Daar komt nu verandering in. Op 4 juli 2016 werd een nieuwe Programmawet (dd. 1 juli 2016) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die de fiscale contouren van de deeleconomie vastlegt.

Deeleconomie

De ‘deeleconomie’ is ook in Belgi√ꬆaan een opmars bezig. We kennen allemaal de platformen van √úber, Airbnb etc., waar particulieren hun diensten kunnen aanbieden aan (of delen met) andere particulieren tegen een vaak voordeligere prijs dan op de reguliere markt. In de¬†praktijk ontsnapten zij vaak aan belastingen. De regering heeft nu echter een fiscaal gunstregime op poten gezet om het zwartwerk tegen te gaan, maar om tevens het ondernemerschap te stimuleren.

Voorwaarden

Het nieuw regime stelt volgende voorwaarden voorop:

Рde omzet per jaar uit activiteiten van een deeleconomie mag niet meer bedragen dan 5.000 EUR.
–¬†de¬†diensten (geen goederen) moeten worden geleverd aan particulieren, die niet handelen in het kader van hun¬†beroepswerkzaamheid.
–¬†de diensten moeten worden aangeboden via een elektronisch platform dat erkend is door de overheid.

Belastingtarief

Indien aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, zijn de inkomsten belastbaar als divers inkomen aan een afzonderlijk tarief van 20%, na aftrek van een kostenforfait van 50%. Dit komt de facto neer op een belastingdruk van 10%. De belasting zal aan de bron worden afgehouden, via het elektronisch platform.

Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, worden de inkomsten belast als beroepsinkomen tegen de progressieve tarieven.

Administratieve eenvoud

Zoals reeds aangehaald, wil het nieuwe regime van de deeleconomie het ondernemerschap stimuleren. Dit gebeurt onder meer door de administratieve verplichtingen voor de particulieren te beperken.

Zo moeten de particulieren zich niet inschrijven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), hoeven zij geen sociale bijdragen te betalen en dienen zij evenmin een btw-nummer aan te vragen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet is van toepassing op inkomsten die werden betaald of toegekend vanaf 1 juli 2016.