Crowdlending is verwant aan crowdfunding, ware het niet dat bij crowdfunding de investeerder participeert in het kapitaal van de ambitieuze ondernemer.

Crowdlending is een alternatieve en toegankelijke financieringsbron voor startende vennootschappen die een nieuw project willen lanceren. Een natuurlijk persoon stelt, via een erkend platform, voor een bepaalde duur financiële middelen ter beschikking van een vennootschap en geniet tijdelijke belastingvrijstelling op de verworven intresten.

Een aantrekkelijk scenario dus voor beide partijen.

Voorwaarden tot vrijstelling roerende voorheffing

Aan het tijdelijke belastingvoordeel bij crowdlending zijn een aantal voorwaarden verbonden.

1° Kleine vennootschap

De ontlenende vennootschap moet beantwoorden aan de criteria van een kleine vennootschap in de zin van art. 15, §§ 1 tot 6, W.Venn. Een startende vennootschap moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten. Natuurlijke personen zijn uitgesloten van de maatregel.

2° Aanvang van de activiteit niet ouder dan 48 maanden

De kredietnemende vennootschap mag hoogstens 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een gelijkaardig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.  Het mag ook gaan om een gesplitste of gefuseerde entiteit, dan wel een overgang van éénmanszaak naar vennootschap. Voorwaarde blijft echter dat de oorspronkelijke onderneming ten hoogste 48 maanden mag ingeschreven zijn in het KBO.

3° Looptijd  van de lening is minimaal 4 jaar

4° Lening moet afgesloten zijn op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet

5° Herfinancieringsleningen zijn uitgesloten

6° Tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform is vereist

7° Beperking van de vrijstelling van roerende voorheffing

Wil de geldverstrekker de absolute vrijstelling van roerende voorheffing  genieten dan is het maximale leenbedrag begrensd tot 9.965 euro per jaar, door indexering is dit 15.000 euro voor aanslagjaar 2018.

Enkel de interesten met betrekking tot de eerste uitgeleende schijf van 15.000 euro zijn gedurende een periode van vier jaar vrijgesteld.

Toepassing roerende voorheffing

Wanneer een hoger (globaal) bedrag is uitgeleend, dan moet het excedent worden opgenomen in de aangifte in de personenbelasting, behalve wanneer op dat gedeelte de roerende voorheffing reeds werd ingehouden door de kredietnemende vennootschap.

De fiscus aanvaardt dat het al dan niet inhouden van roerende voorheffing bekeken wordt door elke vennootschap afzonderlijk, zonder dat deze rekening moet houden met de eventuele leningen die de geldverstrekker zou hebben afgesloten met andere kredietnemers.

De interesten die worden voortgebracht na de eerste vier jaar vanaf de afsluiting van de lening, zijn niet meer vrijgesteld. In principe zal de roerende voorheffing op dat ogenblik aan de bron moeten worden ingehouden.

Mag men als bedrijfsleider crowdlending aanwenden?

Ook als bedrijfsleider kan men crowdlending aanwenden ten gunste van een vennootschap waar men een mandaat uitoefent. Let wel: de vrijstelling van roerende voorheffing is ondergeschikt aan de herkwalificatieregel.

Kortom

Crowdlending kan interessant zijn voor particulieren om overtollige liquide middelen fiscaal voordelig te investeren, tegen een rente die deze van de spaarboekjes ruimschoots overtreft.