In een zaak voor het Hof van Beroep te Gent (arrest dd. 16 juni 2015) werd de vraag gesteld waar het fiscaal domicilie van een Belgisch echtpaar is gevestigd wanneer beide partners wonen en werken in het binnenland, maar hun vrije tijd met het gezin aan de Belgische kust doorbrengen.

Casus

In casu woont het echtpaar in een Limburgse gemeente. De echtgenoot is zelfstandig verzekeringsmakelaar. De echtgenote werkt in een plaatselijke school.

In 2000 besluiten zij een appartement aan de kust (Knokke-Heist) te huren om er weekends en vakanties door te brengen. In 2006 kopen zij uiteindelijk dit appartement en verplaatsen zij hun domicilie naar Knokke-Heist. Gedurende meerdere jaren worden de aanslagen in de personenbelasting voor de gemeente Knokke-Heist ingekohierd.

Niettemin zendt de fiscus – n.a.v. een klacht- een bericht van wijziging aan de belastingplichtigen waarbij zij stellen dat de gemeente van de aanslag de gemeente moet zijn waar het echtpaar werkt en de facto ook regelmatig verblijft. Volgens de fiscus moet de aanslag aldus gevestigd worden voor de gemeente waar het echtpaar aanvankelijk was gedomicilieerd.

Belastingplichtigen zijn het hier niet mee eens en brengen de zaak tot voor het Hof van Beroep te Gent.

Fiscaal domicilie

De belastingplichtigen zijn van oordeel dat zij in feite op twee plaatsen wonen, doch overwegend in Knokke-Heist verblijven. Hun sociaal leven (vrienden, buren, huisarts etc.) zou zich naar eigen zeggen volledig in Knokke-Heist afspelen.

Het fiscaal domicilie moet volgens het Hof van Beroep worden bepaald aan de hand van volgende criteria:

  • de plaats waar men effectief en duurzaam verblijft;
  • waar er gewerkt wordt;
  • waar het vermogen beheerd wordt;
  • waar het gezin gehuisvest is; en
  • waar het sociale leven zich afspeelt.

Aan de hand van deze criteria kan worden nagegaan waar belastingplichtigen hun ‘grootste lokale verankering’ hebben zodat deze plaats als ‘het centrum van hun belangen’ moet worden beschouwd.

De belastingwoonplaats is een feitelijke woonplaats die noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit.

In casu oordeelt het Hof dat, onverminderd de domicilieverplaatsing naar Knokke-Heist, de belastingplichtigen intens verankerd zijn gebleven in de Limburgse gemeente van herkomst.

Het feit dat het sociaal leven van de belastingplichtigen zich voornamelijk in Knokke-Heist afspeelt doet hier volgens het Hof geen afbreuk aan.

Conclusie

Voornoemd arrest ligt in de lijn van eerdere rechtspraak waarbij achterdochtig wordt gekeken naar belastingplichtige die zich omwille van fiscale redenen laten domiciliëren in een fiscaal gunstigere gemeente.