In deze zeer uitzonderlijke nare tijden van het coronavirus hebben de diverse Belgische regeringen maatregelen afgekondigd. Het zijn maatregelen die uw vennootschap een financieel hart onder de riem willen steken. Het gaat ondermeer om werkloosheidsuitkeringen, hinderpremies en fiscale steunmaatregelen. In deze blog gaan we evenwel niet in op deze specifieke steunmaatregelen. We gaan in op de vraag of uzelf ook iets kan doen voor uw vennootschap? Wat zijn de lessen voor de toekomst? Wat zijn nu de aandachtspunten?

Bestuursaansprakelijkheid en de alarmbelprocedure

Een gewaarschuwde bestuurder van een naamloze, besloten of coöperatieve vennootschap is er 3 waard. Weet dat ten gevolge van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de alarmbelprocedure er anders is gaan uitzien. De alarmbelprocedure is een beschermingsmaatregel die erop gericht is om het bestuursorgaan te doen nadenken over de toekomst van de verlieslatende vennootschap. Wanneer trekt het bestuursorgaan nu aan deze alarmbel?

De alarmbelprocedure is van toepassing wanneer het netto-actief negatief is geworden of dreigt te worden (balanstest). Voor de besloten vennootschap geldt deze procedure ook of indien het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden (liquiditeitstest).

De last op de schouders van de bestuurders verzwaart. Het bestuursorgaan moet steeds blijvend de overweging maken of gelet op de te verwachten ontwikkelingen (coronavirus) de vennootschap geen problemen zal hebben om haar schulden te betalen. Bestuursaansprakelijkheid staat hier op het spel.

Voorziet het bestuursorgaan problemen dan zal zij de algemene vergadering moeten samenroepen. Eens het bestuursorgaan aan de alarmbel getrokken heeft, dient ze gedurende 12 maanden opvolgend de procedure niet meer toe te passen.

Dit is echter geen louter formalisme. Zijn er structurele problemen in de maak, dan dienen er ook dito maatregelen te worden genomen.

Extra waakzaamheid bij een uitkering uit de besloten vennootschap (bv)?

Voor een uitkering uit het vermogen van de besloten vennootschap dient er een dubbele uitkeringstest te worden uitgevoerd.

Voor elke uitkering dient de algemene vergadering een netto-actieftest uit te voeren. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Voor een meer gedetailleerde uitleg hieromtrent wordt verwezen naar eerdere blogs

Dit volstaat evenwel niet. Ook het bestuursorgaan dient een test uit te voeren, de liquiditeitstest. Dit is op heden een moeilijkere oefening.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan zal in haar verslag dan ook prognoses moeten maken wanneer zij nu een uitkering wenst te doen. Kan u nu als bestuurder zeggen wat het effect van het coronavirus zal zijn op uw vennootschap? U begrijpt dat deze test in de praktijk bijna onmogelijk is.

Laten we dan ook maar hopen dat deze coronacrisis niet te lang aanhoudt aangezien het een uitkering uit de besloten vennootschap niet gemakkelijker maakt.

Tijd winnen: uw boekjaar verlengen?

Tot een vaccin gevonden is, zullen er maatregelen nodig zijn. Tijd winnen is hier een belangrijk gegeven. Zo ook voor uw vennootschap.

Een boekjaar van 12 maanden is de regel. Een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar heeft praktische voordelen. Wanneer het boekjaar niet afsluit op 31 december, krijgt u het moeilijker met het boeken van vakantiegeld, eindejaarspremie, arbeidsongevallenpremies, onroerende voorheffing, provinciale taksen, enz.

In een aantal gevallen zou een vennootschap kunnen opteren om haar boekjaar te verlengen. Zo kan zij haar cijfers opsmukken en de effecten van het coronavirus eventueel ook indijken. Op zijn minste dan toch deze schijn opwekken…

Houdt wel in het achterhoofd dat een boekjaar verlengen impliceert dat u een statutenwijziging moet doorvoeren. De eerste vraag is dan uiteraard of u nog een notaris vindt in tijden van het coronavirus.

Toch zijn er fiscale overwegingen te maken waardoor men zou kiezen voor een verlening van het boekjaar. Uw vennootschap heeft bijvoorbeeld een uitzonderlijk winstgevend boekjaar beleefd, maar u voorziet een verlieslatend periode. Het te verwachten verlies ten gevolge van het coronavirus… Deze vennootschap kan opteren om haar boekjaar te verlengen en zo de uitzonderlijke winsten te neutraliseren met het te verwachten verlies.

In de praktijk wordt een boekjaar ook verlengd indien de vennootschap zich in een verliessituatie bevindt, maar hoopt dit op korte termijn te kunnen rechtzetten. Op deze manier wordt vermeden dat een negatieve jaarrekening moet worden neergelegd.

De fiscus staat een verlenging toe, maar weet dat de vennootschap met argusogen in de gaten zal worden gehouden.

Tijd winnen op kleinere schaal

Wanneer uw vennootschap zich begeeft in een B2B omgeving (uiteraard met de aangepaste afstand) is het niet onnuttig om de overeenkomst of de algemene voorwaarde van uw partners erop na te kijken. Zijn er clausules opgenomen in verband met overmacht? Zijn uw eigen algemene voorwaarden voorzien van zo een clausule? Niet onbelangrijke kennis in de strijd tegen het coronavirus en haar gevolgen.

Digitalisering

Contingency is key in huidige samenleving, alsook voor het economisch welslagen van uw vennootschap. De keerzijde van dit virus is misschien dat de vennootschap nu oog heeft voor de pijnpunten.

Zo kan de vennootschap misschien wel een tandje bijsteken op het vlak van digitalisering? Is uw website up-to-date op het vlak van uw privacy policy of uw cookiebeleid?

Het kan nu wel eens de moment zijn om die webshop meer aandacht te geven. Zorg wel dat alle wettelijke verplichtingen zijn nageleefd.

Is uw boekhouding al voldoende gedigitaliseerd? En misschien durft u ook verder denken… Zijn al uw vennootschapsrechtelijke stukken gedigitaliseerd? Zijn uw belangrijkste overeenkomsten online te raadplegen? Dit in niet onbelangrijk wanneer uw personeel plots thuis gekluisterd zit. Of als u een schriftelijke algemene vergadering of een vergadering op afstand wil organiseren en uw statuten wil nagaan of dit mogelijk is.

Food for thought.

Rekening-courant, een kleine pleister op een groter wordende wonde?

Nood aan cash in tijden van corona? De bestuurder kan een lening geven aan de eigen vennootschap.

De lening kan verschillende vormen aannemen: de bestuurder kan geld lenen aan de vennootschap, dividenden kunnen niet worden opgenomen of de bezoldiging blijft gestationeerd in de vennootschap. In al die gevallen krijgt de bestuurder een vordering op zijn vennootschap.

Zo’n vordering op de vennootschap kan interessant zijn. De bestuurder ontvangt een interest hiervoor. Voor de ontvanger vormt de intrest een roerend inkomen: daarop geldt een bevrijdende roerende voorheffing van 30%. U haalt zo fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap.

Net zoals een bezoldiging, vormt de intrestlast voor de vennootschap een aftrekbare kost. Maar bij de ontvanger zijn de inkomsten uit intresten dus doorgaans veel gunstiger belast dan inkomsten uit bezoldiging.

Interessant, maar overdrijven is nooit goed. Misbruikt men dit voordeel dan kan de wetgever dit als een dividenduitkering aanzien en belasten. Vergeet u tot slot geen overeenkomst op te maken voor deze lening?

Conclusie

Vergeet vooral niet ‘ook dit zal overwaaien’. Huidige situatie is van voorbijgaande aard, evengoed ook de effecten ervan op uw vennootschap en de economie in het algemeen.

Denk dan ook twee keer na vooraleer u een boekjaar verlengt. Een verlenging van het boekjaar impliceert niet alleen een statutenwijziging met bijhorende kosten, maar heeft ook tot gevolg dat u langer geen jaarrekening neerlegt wat eveneens vragen kan oproepen bij kredietanalyse.

Gebruik deze tijd om de pijnpunten (digitaliseren, updaten website, screening overeenkomsten,..) van uw vennootschap aan te pakken.

Als het toch heet wordt onder de vennootschapsvoeten zal het bestuursorgaan de alarmbelprocedure moeten toepassen.

Vragen of wenst u meer duidelijkheid? Contacteer aternio.