Een vennootschap die tot een consortium behoort, zal bij het opmaken van de jaarrekening in eerste instantie steeds tot consolidatie moeten overgaan en op basis hiervan de criteria voor de bepaling van de grootte van de vennootschap (art. 15 W.Venn) en de criteria inzake consolidatieplicht (art. 16 W.Venn). dienen te beoordelen.

Consortium

Twee of meer vennootschappen vormen een consortium wanneer zij onder centrale leiding staan, zonder dochtervennootschappen te zijn van elkaar of dochters te zijn van één en dezelfde vennootschap (art. 10, §1 W.Venn.).

Er bestaat enerzijds een onweerlegbaar vermoeden van centrale leiding (meerderheid van het bestuursorgaan betreffen dezelfde personen; of wanneer de centrale leiding blijkt uit statutaire bepalingen of gesloten overeenkomsten tussen de vennootschappen) en anderzijds een weerlegbaar vermoeden van centrale leiding (de meerderheid van de aandeelhouders/vennoten zijn dezelfde personen).

Enkelvoudige jaarrekening

Het beoordelen van de criteria inzake kleine vennootschappen (art. 15 W.Venn – zie vorige bijdrage) en bijgevolg het bepalen of er een verkort schema van de jaarrekening mag neergelegd worden, dient voor elke vennootschap van het consortium op geconsolideerde basis te gebeuren. Indien de groep op geconsolideerde basis de vastgelegde criteria overschrijdt, zal elke vennootschap van het consortium een volledig schema van de jaarrekening en een jaarverslag moeten opstellen en neerleggen.

Geconsolideerde jaarrekening

De consolidatiekring bestaat uit alle vennootschappen die het consortium vormen, samen met hun dochtervennootschappen. Vennootschappen van het consortium staan gezamenlijk in voor het opstellen en publiceren van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd jaarverslag.

Vrijstelling van consolidatie

Vennootschappen die een consortium uitmaken kunnen vrijgesteld worden van de opmaak van een geconsolideerde jaarrekening als zij op geconsolideerde basis een groep van beperkte omvang vormen en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden (art. 16 W.Venn.):

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand = 250
  • Jaaromzet = 34.000.000,00 euro (exclusief BTW)
  • Balanstotaal = 17.000.000,00 euro

De vrijstelling geldt niet voor beursgenoteerde vennootschappen of wanneer de consolidatie vereist wordt door de ondernemingsraad, overheid of rechter.

Benoeming commissaris

Iedere vennootschap zal afzonderlijk beoordeeld worden of zij de criteria van art. 15 W.Venn. overschrijden om uit te maken of zij al dan niet verplicht zijn een commissaris aan te duiden.

Uitzondering op bovenstaande regel vormen de vennootschappen die deel uitmaken van een consortium die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te maken: elke vennootschap van de groep zal in dit geval een commissaris moeten benoemen.