Een groener autopark, een bewuster ecologiebeleid, minder Co² in de lucht,… Het zijn deze nobele motieven die de regering Michel I hebben aangezet tot een grondige aanpassing van de aftrekbaarheid van autokosten. Omwille van deze doelstelling is bewust gekozen om zowel vennootschappen als eenmanszaken te beïnvloeden. We lichten graag deze veranderingen toe.

Vóór 1 januari 2018

Voor 1 januari 2018 werd in de personenbelasting een algemene aftrek van 75% voorzien. Dit wil zeggen dat alle eenmanszaken hun autokosten voor 75% konden aftrekken als beroepskosten. Bij de vennootschappen werd deze aftrek geregeld aan de hand van categorieën op grond van de Co²-uitstoot, die elk hun eigen aftrekpercentage hadden.

Vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari wordt de regeling die reeds bestond in de vennootschapsbelasting doorgetrokken naar de personenbelasting. Deze wetswijziging is het gevolg van de klimaatopwarming en de hiermee gepaard gaande bewustwording inzake ecologisch beleid. Reeds in het verleden is ingezet op het ecologisch stimuleren van vennootschappen op het vlak van wagens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de eenmanszaken zouden volgen. Op deze manier worden ook zij gestimuleerd om een “groenere” wagen te kopen.

Voor wagens gekocht vanaf 1 januari 2018 zullen autokosten slechts aftrekbaar zijn als beroepskosten volgens het percentage gekoppeld aan de Co²-uitstoot van uw wagen.  “Gekocht vanaf” moet geïnterpreteerd worden als besteld. Wagens besteld voor 1 januari 2018, maar pas erna geleverd, behoren hier niet toe. De minister van Financiën heeft verduidelijkt dat, bij een leasing- of rentingovereenkomst ook de datum van het sluiten van deze overeenkomst geldt (en niet die van de uitvoering van de aankoopoptie).

Dit zijn de percentages:

  • 120 % voor een elektrische auto
  • 100 % voor een auto met een uitstoot van ten hoogste 60 g/km (benzine en diesel)
  • 90 % voor een auto met een uitstoot van 60 tot 105 (benzine en diesel)
  • 80 % voor een auto met uitstoot van 105 tot 115 (diesel) of 105 tot 125 (benzine)
  • 75 % voor een auto met uitstoot van 115 tot 145 (diesel) of 125 tot 155 (benzine)
  • 70 % voor een auto met uitstoot van 145 tot 170 (diesel) of 155 tot 180 (benzine)
  • 60 % voor een auto met uitstoot van 170 tot 195 (diesel) of 180 tot 205 (benzine)
  • 50 % voor een auto met uitstoot van meer dan 195 (diesel) of meer dan 205 (benzine)
  • 50 % voor een auto waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn.

Overgangsregeling

Ondanks de goede doelstellingen van de hervorming, is het niet de bedoeling geweest om de rechtszekerheid in het gedrang te brengen.

Auto’s die voor 1 januari 2018 gekocht zijn, vallen dan ook niet verplicht onder deze aftrekbeperking. Voor deze auto’s is voorzien in een overgangsregeling. Deze regeling bestaat uit een keuzerecht: namelijk de nieuwe of oude regeling. Concreet betekent dit dat u uiteraard de meest voordelige regeling kiest. De overgangsregeling is wel enkel geldig in de personenbelasting. Vennootschappen vallen letterlijk van de wagen.

Voorbeeld. U heeft een auto met een Co²-uitstoot van 170 en een dieselmotor. Bij de toepassing van de  nieuwe regeling zal u een aftrekpercentage van 60% hebben. In tegenstelling heeft u volgens de oude regeling standaard een aftrek van 75%. In dit geval is het voordeligere om de oude regeling toe te passen. Echter voor ecologische auto’s (benzine tot 125g/km; diesel tot 115 g/km) kan het ook voordeliger zijn aan de hand van de nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt zelfs nog een stap verder gegaan. Vanaf dan zullen de categorieën, gekoppeld aan de Co²-uitstoot verdwijnen. Er komt dan een formule in de plaats. Weliswaar is ook hier de Co²-uitstoot de fundamentele factor. Er wordt ook opnieuw rekening gehouden met de soort brandstof.

De formule: aftrekpercentage = 120 – (0,5 x brandstofcoëfficiënt x Co²-uitstoot in g/km).  De brandstofcoëfficiënt is hierbij voor dieselmotor: 1, voor andere motor (bv. Benzine, LPG,…): 0,95, voor aardgas en minder dan 12 fiscale pk: 0,90.

Daarnaast wordt ook een maximaal en minimaal aftrekpercentage voorzien. Zo kan u maximaal een aftrekpercentage van 100% hebben. Het minimale percentage is vastgesteld op 50%. Enkel auto’s met een Co²-uitstoot vanaf 200g/km zullen een minimaal aftrekpercentage van 40% bezitten.

Vanaf 2020 wordt ook voor brandstofkosten de aftrekbaarheid volgens de formule berekend. Tot dan geldt een algemeen forfait van 75 %.

Aan de toepassing van de overgangsregeling voor wagens aangekocht voor 1 januari 2018 wordt niet geraakt. U zal voor de personenbelasting in dat geval nog steeds de keuze hebben tussen de oude en nieuwe regeling, waarbij de nieuwe regeling bovenstaande formule inhoudt.

Voorbeeld. U heeft een auto met een Co²-uitstoot van 170 en een dieselmotor. Met de nieuwe formule zou de aftrek slechts 35% bedragen. Deze wordt evenwel opgetrokken tot het minimale percentage, namelijk 50%. In geval de auto gekocht is na 1 januari 2018 zal er slechts een aftrekpercentage van 50% gelden. Is de auto aangekocht voor 1 januari 2018, dan zal het in dit geval voordeliger zijn om te kiezen voor de oude regeling, namelijk 75%.

Valse hybrides

De tijd van de valse hybrides is voorbij. Onder valse hybrides wordt verstaan auto’s die zowel op brandstof als een elektrische batterij rijden, maar in de praktijk amper rijden op de elektrische batterij wegens te weinig energiecapaciteit. Voor deze belastinghervorming boden deze wagens een niet te verwaarlozen fiscaal voordeel. In concreto zijn dit wagens waarbij de batterij niet voldoende energiecapaciteit heeft (< 0,5 KWh per 100 Kg) of die een uitstoot hebben van meer dan 50g/km.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de wagens die niet beantwoorden aan deze norm belast worden aan de hand van hun werkelijke Co²-uitstoot. Om te weten welk aftrekpercentage zij genieten, moeten zij de Co²-uitstoot van een overeenstemmend voertuig (op dezelfde brandstof) nemen als maatstaf. Dergelijke wagen wordt dus behandeld als een wagen die enkel op brandstof rijdt.

Conclusie

Indien u een nieuwe auto koopt, is het niet enkel belangrijk rekening te houden met allerhande snufjes of een fancy kleur, maar ook met de Co²-uitstoot. De keuze voor een Co²-vriendelijke wagen kan u veel geld besparen.

Indien u vragen heeft over autofiscaliteit kan u steeds bij ons terecht.