Vrijstelling van intresten bij crowdfunding voor starters

Een manier om kapitaal bij elkaar te sprokkelen als starter is beroep doen op een erkend crowdfunding platform. Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij geld wordt opgehaald bij een breed publiek om een bepaald project te financieren.

Indien u als natuurlijk persoon vanaf 1 juli 2015 een lening toestaat aan een starter via een erkend crowdfunding platform, zijn de intresten die u als ontlener ontvangt op de eerste leningsschijf van 15.000 EUR, vrijgesteld van roerende voorheffing en dus vrij van enige belasting. Let op, de intresten die men ontvangt op het leningsbedrag die de 15.000 EUR overschrijdt, zijn wel belastbaar.

Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van dit fiscale voordeel.

De lening dient een minimale looptijd te hebben van 4 jaar en moet toegestaan worden aan een starter (een kmo of micro-onderneming) die ten hoogste 48 maanden ingeschreven is in het KBO. De startende onderneming dient deze lening te gebruiken om nieuwe economische initiatieven te financieren.

Een micro-onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

 1. Balanstotaal: maximaal 350.000,00 EUR;
 2.  Omzet (exclusief BTW): maximaal 700.000,00 EUR;
 3.  Gemiddeld personeelsbestand: maximaal 10.

Een kmo is een vennootschap of natuurlijke persoon die op basis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen niet meer dan één van onderstaande drempelwaarden overschrijdt:

 1. Balanstotaal: 3.650.000,00 EUR;
 2. Omzet (exclusief BTW): 7.300.000,00 EUR;
 3. Gemiddeld personeelsbestand: 50.

Wenst u meer te weten over deze maatregel of over crowdfunding in het algemeen, neem gerust contact op en wij geven u graag de nodige toelichting.


Waarderingsregels wijzigen, mag dat zomaar ?

Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maakt omtrent het bepalen en het aanpassen van de waarde van haar inventaris. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd waarbij rekening dient gehouden te worden met de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De waarderingsregels worden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap en dienen op een nauwkeurige wijze samengevat te worden in de toelichting bij de jaarrekening. Op deze wijze kan inzicht verkregen worden in de toegepaste waarderingsmethoden, die onder meer zullen gelden voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen (artikel 28 KB/W.Venn).

Een vennootschap dient in principe haar waarderingsregels na te komen, rekening houdend met haar eigen kenmerken. De waarderingsregels moeten bovendien van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast (artikel 30 KB.W.Venn).

Wanneer de waarderingsregels, in uitzonderlijke gevallen, worden gewijzigd, bepaalt artikel 29 KB/W.Venn. dat de aanpassing moet vermeld en verantwoord worden in de toelichting bij de jaarrekening. Het geraamde effect van deze wijziging op het vermogen, de financi√ęle positie en het resultaat van de vennootschap wordt opgenomen in de toelichting over het boekjaar waarin de gewijzigde waarderingsregels voor het eerst worden toegepast.

Een aanpassing van de waarderingsregels kan verantwoord zijn wanneer zij niet langer een getrouw beeld geven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe activiteiten van de vennootschap, door wijzigingen in de structuur van haar vermogen, of door economische of technologische omstandigheden.

Het gebrek aan motivering voor de wijziging van de waarderingsregels, kan echter nadelige fiscale gevolgen hebben. Een niet-gemotiveerde wijziging van bijvoorbeeld de voorraadwaardering kan mogelijk leiden tot een bijkomende belasting op een onderschatting van de voorraad.


Factuurfraude: een hardnekkig probleem

Factuurfraude is¬†een oud maar daarom niet minder hardnekkig probleem, niet alleen in Belgi√ę maar ook in het buitenland. Deze vorm van fraude¬†kan zich zowel binnen als buiten de onderneming afspelen.

Intern. Een werknemer vervangt het rekeningnummer op een factuur door het nummer van een rekening waar hij of zij zelf titularis van is.

Extern. Facturen worden’gestolen’ nadat ze door een onderneming in een brievenbus van Bpost zijn gedropt. Vervolgens wordt het originele rekeningnummer waarop kan betaald worden vervalst en vervangen door een bankrekeningnummer van de oplichter. Vervolgens worden de vervalste factuur opnieuw in de brievenbus gestopt. Uiteraard kan het ook dat de facturen uit de brievenbus van de klant worden gevist. Het beoogde resultaat is in beide gevallen identiek: de klant nietsvermoedend de betaling naar het vervalste rekeningnummer laten doen.

De aanpak is haast kinderlijk eenvoudig, de bestrijding is dat allerminst. De frauduleuze rekeningnummers worden bovendien niet altijd onmiddellijk geblokkeerd door de bank. Zolang een rekeningnummer niet is geblokkeerd kan het dus verder gebruikt worden door de oplichters en lopen de gedupeerde ondernemingen verder schade. Bovendien is het geld  meestal spoorloos omdat het na overschrijving snel wordt verspreid over buitenlandse rekeningen.

Preventie en extra waakzaamheid zijn absoluut geboden.

Burgers en ondernemingen zouden extra alert moeten zijn indien ze merken dat een vertrouwd rekeningnummer van een leverancier is gewijzigd. Het is nuttig om in voorkomend geval met de leverancier contact op te nemen vooraleer tot effectieve betaling over te gaan. Dit geldt in absoluut¬†als een factuur een stempel, een sticker¬†of een handgeschreven tekst bevat met een nieuw¬†rekeningnummer. Tip: sla een rekeningnummer van een leverancier steeds op in het ‚Äėadresboek‚Äô van je internetbankieren. Hierdoor zal het geld altijd worden overgeschreven op de hetzelfde rekeningnummer.

Ondernemingen die nog niet electronisch factureren doen er best aan facturen in de postbus te deponeren vlak voor deze wordt leeggemaakt door Bpost. Nog beter is om de facturen af te geven op het postkantoor.

Slachtoffers van factuurfraude doen best zo snel mogelijk aangifte bij de politie en melden de fraude aan hun bankinstelling en aan de bankinstelling van het vervalste bankrekeningnummer. Burgers die verdachte figuren opmerken aan een postbus kunnen dit ook melden aan de politie, het liefst met de nodige foto’s.


Starters krijgen gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Deze incentive is gericht op de startup (eenmanszaak of vennootschap) die werknemers tewerkstelt en maakt deel uit van een groter pakket waarmee de overheid starters wil aanmoedigen.

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing betekent voor starters uiteraard een daling van de loonkost.

Deze maatregel is van toepassing gedurende de eerste vier jaar na inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en is alleen van toepassing voor ondernemingen in de privé sector. De vrijstelling van doorstorting geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing die door starters wordt ingehouden op het loon van werknemer(s) die wordt uitbetaald of toegekend vanaf 1 juli 2015.

De vrijstelling bedraagt 10% van de normale verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor kleine startende ondernemingen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen en 20% voor micro-ondernemingen.

Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens twee van de drie volgende criteria beantwoordt (op geconsolideerde basis, met inbegrip van dochterondernemingen):

 • jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
 • jaaromzet exclusief btw van maximaal ‚ā¨ 7.300.000;
 • balanstotaal van maximaal ‚ā¨ 3.650.000.

Een micro-onderneming vervult minstens twee van de drie volgende criteria (op geconsolideerde basis):

 • jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;
 • jaaromzet exclusief btw van maximaal ‚ā¨ 700.000;
 • balanstotaal van maximaal ‚ā¨ 350.000.

Ondernemingen in moeilijkheden en ondernemingen die zich in staat van vereffening bevinden worden uitgesloten van deze gunstmaatregel.

 

 

 

 


Tax shelter voor startende ondernemingen

Er wordt een federale belastingvermindering, een zogenaamde tax shelter,  voorzien in de personenbelasting en in de belasting niet-inwoners voor personen die investeren in een kmo of micro-onderneming. In ruil krijgen zij hiervoor nieuwe aandelen n.a.v. een oprichting van een vennootschap of een kapitaalsverhoging van een bestaande vennootschap binnen de vier jaar na de oprichting. De aandelen dienen onmiddellijk volstort te zijn.

Er geldt een belastingvermindering van 30% op het ge√Įnvesteerde bedrag in een kmo en een belastingvermindering van 45% indien men investeert in een micro-onderneming.

Een micro-onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

 1. Balanstotaal: maximaal 350.000,00 EUR;
 2.  Omzet (exclusief BTW): maximaal 700.000,00 EUR;
 3.  Gemiddeld personeelsbestand: maximaal 10.

Een kmo is een vennootschap of natuurlijke persoon die op basis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen niet meer dan één van onderstaande drempelwaarden overschrijdt:

 1. Balanstotaal: 3.650.000,00 EUR;
 2. Omzet (exclusief BTW): 7.300.000,00 EUR;
 3. Gemiddeld personeelsbestand: 50.

Elke natuurlijke persoon kan maximaal 100.000,00 EUR per belastbaar tijdperk investeren in dergelijke ondernemingen en dient de verworven aandelen gedurende 4 jaar aan te houden om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, zal er een (gedeeltelijke) terugname van het fiscaal voordeel worden doorgevoerd.

Belangrijk om te melden is dat een bedrijfsleider niet in aanmerking komt voor deze maatregel voor aandelen van zijn eigen vennootschap.

Indien men wil genieten van deze tax shelter zijn er nog een aantal voorwaarden die moeten gerespecteerd worden:

 • Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in de EER¬†met een vaste inrichting in Belgi√ę;
 • De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn in de zin van artikel 15 Wetboek¬†Vennootschappen op het ogenblik van de investering;
 • De vennootschap mag geen vastgoedvennootschap, geen managementvennootschap, geen¬†beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap, geen beursgenoteerde vennootschap, geen¬†vennootschap in moeilijkheden zijn;
 • Er mogen in het verleden geen kapitaalsverminderingen of dividenduitkeringen hebben¬†plaatsgevonden;
 • De ontvangen gelden mogen niet gebruikt worden om dividenden uit te keren, leningen te¬†verstrekken of aandelen aan te kopen;
 • Het totaal aan inbrengen mag de grens van 250.000,00¬†EUR niet overstijgen.

Spreekt een tax shelter u aan, neem dan gerust contact op met één van onze belastingconsulenten.


Fiscale steunmaatregelen voor starters

Starters hebben bij aanvang van hun onderneming meestal nood aan bijkomende financi√ęle¬†middelen om hun droom te kunnen realiseren. Aankloppen bij een financi√ęle instelling kan hiervoor¬†een oplossing zijn. Recent werden door de overheid onderstaande incentives ingevoerd om de¬†starter te ondersteunen bij de financiering van hun onderneming.

 1. Tax shelter;
 2. Gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing;
 3. Vrijstelling van intresten bij crowdfunding;
 4. Winwinlening (Vlaams Gewest).

Deze fiscale maatregelen moeten de startups een duwtje in de rug geven. Onder een startup wordt verstaan, een micro-onderneming of kmo die jonger is dan 4 jaar. Een micro-onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

 1. Balanstotaal: maximaal 350.000,00 EUR;
 2.  Omzet (exclusief BTW): maximaal 700.000,00 EUR;
 3.  Gemiddeld personeelsbestand: maximaal 10.

Een kmo is een vennootschap of natuurlijke persoon die op basis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen niet meer dan één van onderstaande drempelwaarden overschrijdt:

 1. Balanstotaal: 3.650.000,00 EUR;
 2. Omzet (exclusief BTW): 7.300.000,00 EUR;
 3. Gemiddeld personeelsbestand: 50.

Indien het gemiddeld personeelsbestand 100 bedraagt wordt men aanzien als grote onderneming. In volgende bijdragen  worden de vier fiscale steunmaatregelen verder toegelicht.