De Belgische overheid heeft reeds verschillende maatregelen genomen om ondernemingen te helpen tijdens de Covid-19 pandemie. Met de wet van 23 juni 2020 wil de overheid ondernemingen steunen die het vorige boekjaar winsten hebben gemaakt, maar zich nu, al dan niet omwille van Covid-19, geconfronteerd zien met verliezen. Zo voegt zij voor deze ondernemingen onder andere een carry back regeling in.

Carry back – What’s in a name?

De carry back-regeling betekent dat ondernemingen verliezen van het huidige boekjaar kunnen compenseren met belastbare winsten van het voorgaande boekjaar. De belastingen die de onderneming normaal dit jaar zou moeten betalen op haar fiscale winsten zijn zo tijdelijk vrijgesteld. Zo vermindert deze tijdelijke vrijstelling de belastingdruk op ondernemingen. Het teveel betaalde aan voorafbetalingen zal de fiscus bovendien zo snel mogelijk terugbetalen.

Ondernemingen en ondernemers krijgen de keuze of zij voor de regeling willen opteren. Er is geen verplichting om gebruik te maken van de verliesverrekening. Weet wel dat de keuze onherroepelijk is.

Aangifte

Via de fiscale aangifte in de vennootschapsbelasting van het boekjaar dat afsluit tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020 kan de belastingplichtige opteren voor de carry back. Om te genieten van deze tijdelijke vrijstelling voorziet de belastingplichtige in de aangifte in een éénmalige vrijgestelde reserve ten belope van haar verwachtte verlies voor het daarop volgende boekjaar.

Voor vennootschappen bedraagt de vrijgestelde reserve maximaal 20 miljoen euro. De vrijgestelde reserve zal dan in dit volgende boekjaar gebruikt moeten worden om de werkelijke fiscale verliezen te compenseren. De onderneming zal een speciale opgave 275 COV moeten invullen, waarin zij de aanleg van de vrijgestelde reserve weergeeft. Zij zal deze opgave moeten toevoegen aan haar aangifte voor het betreffende boekjaar. Indien deze aangifte reeds ingediend werd, dan moet de onderneming de speciale opgave samen met de opgave voor 30 november 2020 indienen.

Ondernemers belast in de personenbelasting of BNI, dit zijn in het bijzonder de zelfstandigen, kunnen gebruik maken van de regeling door de tijdelijke vrijstelling op te nemen in de aangifte van aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019). In het aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020) zal de tijdelijke vrijstelling dan gebruikt moeten worden om de werkelijke verliezen te compenseren. De aangifte zal dienen te gebeuren via een afzonderlijk aangifteformulier, dat voorlopig nog niet beschikbaar is.

Opgelet: overschatten van Covid-19 verlies

Indien de onderneming gebruik wil maken van de carry back regeling, moet zij haar verwachtte verlies voorspellen. Deze voorspelling zal de toekomstige werkelijke verliezen zo dicht mogelijk moeten benaderen. Indien de verwachtte verliezen ernstig overschat worden, rekent de fiscus een belastingverhoging aan. Indien de onderneming de verliezen juist inschatte of zelfs onderschatte is er uiteraard geen sprake van een afzonderlijk aanslag en een verhoging.

Ondernemingen belast in de vennootschapsbelasting

Om het bedrag van de belastinggrondslag en de verhoging vast te stellen in de vennootschapsbelasting maakt de fiscus gebruik van een heuse berekening. Deze berekening in haar geheel uit de doeken doen zou deze blog onleesbaar maken en zou ons werkelijk te ver leiden. Weet echter dat de fiscus toelaat dat u de verwachtte verliezen tot 10% mag overschatten. Op het gedeelte dat de vennootschap te veel overschatte, wordt de verhoging die schommelt tussen de 2 en 40% berekend.

Door de tariefdaling van de vennootschapsbelasting van 29,58% (2019) naar 25% (2020) is er steeds een impliciete verhoging van toepassing. Het is namelijk niet de bedoeling dat vennootschappen de voorlopige vrijstelling gebruiken om hun winsten te onderwerpen aan de lagere vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij louter om een corrigerende maatregel en niet om een bestraffing van de vennootschappen die gebruik willen maken van de carry back.

Ondernemingen belast in de personenbelasting

Voor ondernemingen belast in de personenbelasting kijkt de fiscus naar het verlies dat geleden zou zijn indien de tijdelijke vrijstelling niet werd teruggenomen. Dat bedrag vermenigvuldigen we dan met 10%, dit is het gecorrigeerde verlies. Daarna nemen we het bedrag van de tijdelijke vrijstelling en verminderen we dit met het gecorrigeerd verlies. Het resultaat van deze bewerking laat ons toe te weten wat de grondslag is voor de verhoging. Hierop berekent de fiscus een belastingvermeerdering die tussen de 2% en 18% bedraagt.

Welke (uitgesloten) ondernemingen

De carry back regeling staat open voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de personen-, vennootschaps- en belasting voor niet-inwoners vennootschappen. Bijgevolg kunnen naast vennootschappen ook zelfstandigen gebruik maken van deze regeling.

De overheid wil echter enkel ondernemingen helpen die getroffen worden door de Covid-19 pandemie. Ze sluit daarom enkele categorieën ondernemingen uit van de regeling.

  • Ondernemingen die overgaan tot het uitkeren van dividenden (incl. liquidatiereserves), inkoop eigen aandelen of enige vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorvoeren. Dit indien de onderneming deze transacties uitvoert in de periode tussen 12 maart 2020 en de indiening van de aangifte voor het aanslagjaar 2021.
  • Ondernemingen die op of voor 18 maart 2020 te beschouwen zijn als een onderneming in moeilijkheden. Zo helpt de overheid enkel die ondernemingen die louter omwille van de Covid-19 pandemie verliezen zijn gaan leiden. Niet ondernemingen die voordien al in (financieel) moeilijk vaarwater terecht gekomen waren.
  • Beleggingsvennootschappen, instellingen voor belegging in schuldvorderingen, gereglementeerde vastgoedvennootschappen en organismen voor de financiering van pensioenen;
  • Coöperatieve participatievennootschappen;
  • Zeescheepvaartvennootschappen;
  • Ondernemingen die deelnemingen aanhouden in vennootschappen in belastingparadijzen of aan zulke vennootschappen betalingen uitvoeren.

Besluit

De nieuwe carry back regeling wil de overheid ondernemingen helpen die door Covid-19 onverwachte verliezen lijden. Maar toch verwacht ze dat ondernemingen correct gaan voorspellen hoe groot hun verliezen juist zullen zijn. Het mag dan wel een tegengestelde redenering lijken, het overschatten van uw verliezen kan u duur komen te staan. Of het sop de kool waard is moet individueel bekeken worden. Gezien het sanctioneringsregime is het afwegen van de risico’s zeker op z’n plaats.

Wil u gebruik maken van de carry back regeling? Neem dan contact met ons op.