De fiscale administratie aanvaardt eindelijk dat een bezwaarschrift ook per e-mail of fax kan worden ingediend. Dit blijkt uit een circulaire van 3 januari 2016 (Circulaire AAFisc Nr. 5/2016), circulaire die meteen van toepassing is op alle lopende geschillen.

Niet-ondertekend bezwaarschrift is geldig

Krachtens de fiscale wetgeving moet een bezwaarschrift schriftelijk te worden ingediend (art. 366 WIB’92)

In het verleden ging de fiscus er steeds van uit dat een niet-ondertekend bezwaarschrift ongeldig is (Comm.IB. 366/28 en 375/16). Ook de rechtspraak volgde lange tijd dit standpunt.

Daar kwam echter verandering in met het Cassatiearrest van 5 juni 2014. Het Hof oordeelde daarbij dat een bezwaarschrift regelmatig is, ook al draagt het niet de hand­tekening van degene die bezwaar indient, op voorwaarde dat het vaststaat dat het bezwaar uitgaat van de indiener ervan.

Fiscus volgt Cassatierechtspraak

In de circulaire van 3 januari 2016 wordt deze visie nu ook door de federale administratie bevestigd.

Volgens de circulaire moet – om geldig ingediend te zijn – het bezwaarschrift niet noodzakelijk meer ondertekend zijn. Het volstaat dat met zekerheid uit het bezwaarschrift blijkt dat het uitgaat van de belastingplichtige, gemotiveerd is en binnen de wettelijke termijnen is ingediend. Hoe met zekerheid de identiteit van de bezwaarindiener kan worden bepaald, wordt helaas niet verduidelijkt in de circulaire.

Het ontbreken van een schriftelijke handtekening is dus op zich geen grond van onontvankelijkheid meer. Bijgevolg kan het bezwaar voortaan ook per fax of per e-mail worden ingediend.

De administratie kan wel nog steeds vragen een ondertekend origineel op te sturen om de kennisgeving per fax of e-mail te bevestigen. Een e-mail voorzien van de elektronische handtekening, via eID van zijn afzender, geldt sowieso als een ondertekend bezwaarschrift.

Conclusie

Om eventuele discussies omtrent de identiteit van de bezwaarindiener te vermijden, raden wij toch aan om het bezwaar – indien mogelijk – nog steeds tijdig per (aangetekende) brief in te dienen.