Het komt voor dat de fiscale administratie weigert om deĀ beroepskosten te aanvaarden dieĀ een bedrijfsleider opneemt in de aangifte personenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan een zaakvoerder die een vergoeding als bedrijfsleider ontvangt en die eigen beroepskosten heeft zoals kosten voorĀ thuiskantoor enĀ auto.

Kan de fiscus dergelijke aftrek weigeren?

Beroepskosten

De fiscale basisregel inzake beroepskosten (art. 49 WIB’92) is datĀ de aftrekbaarheid slechts mogelijk is wanneer het gaat om uitgaven die gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

In het geval van een bezoldigde bedrijfsleider Ā zullen de gemaakte kostenĀ moeten dienen om deĀ Ā bezoldiging als bedrijfsleider te verkrijgen of te behouden.

Welnu, de fiscale administratie stelt soms dat de in aftrek genomen uitgaven niet in verband mogen worden gebracht met de eigenlijke activiteiten van de vennootschap. Eigenlijk zegt de fiscus dus dat de bedrijfsleider moet aantonen dat de afgetrokken uitgavenĀ niet kunnenĀ worden gelinkt aan de specifieke activiteiten van de vennootschap. Indien de uitgavenĀ dus wel verband houden met de opbrengsten en kosten van de vennootschap moeten ze maar door de vennootschap worden gedragen. Merkwaardig allemaal.

Waarvoor wordt een bedrijfsleider vergoed?

De redenering van de fiscus snijdt natuurlijk geen hout. Een bedrijfsleider isĀ niet alleen bezig met het leiden van de vennootschap senso stricto maar heeft meestalĀ ook nog operationele taken die verband houden met de kernactiviteiten van de vennootschap.

De bezoldiging die een bedrijfsleider ontvangt heeft immers in bijna alle gevallen betrekking op zowel leidende als operationele prestaties. In voorkomend geval houdenĀ professionele kosten met betrekking totĀ auto en thuiswerk ontegensprekelijk verband met de werkzaamheden waarvoor een bedrijfsleidersvergoeding wordt ontvangen.

Conclusie

Het gegeven dat een bedrijfsleiderĀ niet alleenĀ een vennootschapĀ leidt maar ookĀ professionele prestaties levert die passen binnen de eigenlijke activiteit van de vennootschap, is geen hindernis voor het hebben van eigen aftrekbare beroepskosten.

Bronnen: Gent 25 april 2017, Fiscale Koerier 2017, nr. 10, 673;Ā Gent 17 december 2013, Fiscoloog 2014, afl. 1372, 13