Sinds 15 maart 2018 is de mobiliteitsvergoeding daadwerkelijk een feit. In het zomerakkoord van 2017 is er al sprake van de zogenaamde “cash for car”. De regering wil hiermee burgers stimuleren om hun bedrijfswagen in te ruilen. De Raad van State was evenwel niet overtuigd. Na enkele aanpassingen is de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding dan toch goedgekeurd.

Wat is de mobiliteitsvergoeding?

De mobiliteitsvergoeding is ook wel bekend als de “cash for car”-regeling. Deze benaming geeft exact de inhoud weer. Iemand die een bedrijfswagen heeft, kan deze inruilen voor geld. De wet is er gekomen naar aanleiding van de Belgische mobiliteitsproblematiek. Zoals velen elke dag meemaken, kent België teveel auto’s waardoor er ellenlange files ontstaan. Ondanks het verkeersinfarct blijven werknemers massaal opteren voor bedrijfswagens.

Uit cijfergegevens van Febiac blijkt dat van de 5,7 miljoen wagens één vijfde geregistreerd staat als bedrijfswagen. Daarnaast steeg in 2017 de nieuw ingeschreven bedrijfswagens met 3,2%. Deze cijfers staan in scherp contrast met de mobiliteitsproblematiek. Omwille daarvan heeft de regering beslist om de mobiliteitsvergoeding in te voeren.

Het mag, maar moet niet

De mobiliteitsvergoeding is een keuze. Vooreerst is het de keuze van de werkgever om de mobiliteitsvergoeding binnen de onderneming in te voeren. Werkgevers zijn hier in geen geval verplicht.

Indien de werkgever beslist dat de mobiliteitsvergoeding kan, beslist de werknemer vervolgens nog steeds zelf of hij de bedrijfswagen inruilt. Indien een werknemer liever zijn bedrijfswagen houdt, kan niemand hem daartoe verplichten.

Voorwaarden voor de werkgever

Om in aanmerking te komen voor de mobiliteitsvergoeding moeten zowel de werkgever als de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De werkgever moet reeds gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding, bedrijfswagens aanbieden in zijn ondernemingen. Indien de onderneming minder lang bestaat, geldt deze termijn niet. In dat geval volstaat het dat de werkgever op het ogenblik van het invoeren van de mobiliteitsvergoeding bedrijfswagens aanbiedt.

Voorwaarden voor de werknemer

Ook de werknemer dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om een aanvraag bij zijn werkgever in te dienen.  Op het ogenblik van de aanvraag moet de werkgever gedurende een ononderbroken termijn van 3 maanden over een bedrijfswagen beschikken en gedurende 12 maanden in een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag een bedrijfswagen ter beschikking gesteld gekregen hebben. Ook deze termijnen zijn niet van toepassing indien de onderneming nog geen 36 maanden bestaat.

Indien een werknemer in dienst treedt bij een nieuwe werkgever gelden de hierboven vermelde voorwaarden niet. In dergelijk geval voorziet de wet een specifieke regeling. De werknemer zal in twee gevallen een mobiliteitsvergoeding bij de nieuwe werkgever kunnen aanvragen. Dit kan wanneer hij bij zijn vorige werkgever reeds een mobiliteitsvergoeding had gekregen of  bij de vorige werkgever in een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag reeds 12 maanden over een bedrijfswagen beschikte, waarvan minstens 3 maanden ononderbroken voorafgaand aan de uitdiensttreding.

Indien de werknemer zich niet in de twee bovengenoemde situaties bevindt, is er ook de mogelijkheid om bij de nieuwe werkgever de termijnen verder te zetten. Dit heeft als gevolg dat het veranderen van werkgever de opbouw van de termijnen niet teniet doet.  Dit is mogelijk wanneer de werknemer in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de uitdiensttreding beschikte over een bedrijfswagen bij de oude werkgever.

Wat betreft de nieuwe werknemers dienen zij uiterlijk 1 maand na de indiensttreding bij de nieuwe werkgever een aanvraag tot mobiliteitsvergoeding of respectievelijk verdere opbouw van termijnen, in te dienen.

Formaliteiten

De werkgever zal aan zijn werknemers moeten meedelen dat de mobiliteitsvergoeding wordt ingevoerd. Indien hij voorwaarden koppels aan de mobiliteitsvergoeding moeten deze ook duidelijk kenbaar gemaakt worden aan de werknemers. Werknemers moeten de aanvraag schriftelijk indienen. De beslissing van de werkgever wordt schriftelijk aan de betrokken werknemer verstrekt. Indien de werkgever ingaat op de aanvraag, geldt de aanvraag en de positieve beslissing van de werkgever als overeenkomst. Deze maakt dan inhoudelijk dan deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Hoeveel cash?

De mobiliteitsvergoeding wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. De vergoeding dient het gebruiksvoordeel op jaarbasis van de ingeleverde bedrijfswagen te vergoeden.

Mobiliteitsvergoeding = 20% (of 24%) x cataloguswaarde x 6/7

Deze waarde wordt bepaald door 20% van de cataloguswaarde te vermenigvuldigen met 6/7. Indien de werknemer ook een tankkaart tot zijn beschikking had, wordt in de formule 24% toegepast op de cataloguswaarde.

Fiscaal

De mobiliteitsvergoeding wordt niet geacht loon te zijn. Hierdoor worden noch door de werkgever als de werknemer RSZ-bijdragen betaald. De werkgever betaalt enkel een solidariteitsbijdrage, gelijk aan de solidariteitsbijdrage inzake CO² van de desbetreffende bedrijfswagen.

De belasting die de werknemer moet betalen bedraagt 4% van de catalogusprijs vermenigvuldigd met 6/7.

Wat de fiscale regeling betreft, is dit zeker gunstig voor zowel de werkgever als werknemer. Let wel de mobiliteitsvergoeding is niet combineerbaar met een verplaatsingsvergoeding voor woon-werkver- keer en kan  niet vooraf gegaan worden door een zogenaamde “salary sacrifice”, zeg maar een vermindering van het loon in ruil voor een bedrijfswagen.

Conclusie

Of de mobiliteitsvergoeding het nodige aantal mensen zal stimuleren om hun bedrijfswagens in te ruilen, zal de toekomst moeten uitwijzen.  Op zich is deze vergoeding een mooi initiatief met een fiscale gunstige regeling. Vragen blijven natuurlijk. Zal het aantal wagens op onze wegen hierdoor daadwerkelijk verminderen? Is de eventuele aankoop van een privé auto en de hiermee gepaard gaande kosten wel  gedekt door de mobiliteitsvergoeding?