Wanneer het kapitaal van een nv, bvba of cvba¬†wordt aangetast en het netto-actief onder bepaalde drempels daalt, moet de ‚Äúalarmbelprocedure‚ÄĚ worden toegepast. De aard van de activiteiten of de omvang van de vennootschap¬†doen er niet toe.

In de correcte toepassing van de alarmbelprocedure ligt een grote verantwoordelijkheid voor het bestuursorgaan. Wanneer de wettelijke procedure niet wordt nageleefd kan dit immers leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Alarmbeldrempels

Wanneer het netto-actief daalt onder de helft van het maatschappelijk kapitaal dient, volgens de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, de alarmbelprocedure te worden toegepast.

Indien het netto-actief verder zakt onder één vierde van het maatschappelijk kapitaal moet de procedure opnieuw worden toegepast.

Merk op dat de procedure per drempeloverschrijding slechts éénmaal dient te worden toegepast.  Het is dus niet verplicht ze periodiek te herhalen wanneer de toestand niet gewijzigd of verslechterd is.

Netto-actief en maatschappelijk kapitaal

Het netto-actief, ook wel eigen vermogen genoemd, wordt bepaald door het totaal van het actief te verminderen met de voorzieningen en de schulden.

Het maatschappelijk kapitaal is het kapitaal ¬†zoals dit door de aandeelhouders werd onderschreven. Het is dus niet het werkelijke opgevraagde of gestorte kapitaal maar het kapitaal waartoe de aandeelhouders zich ge√ęngageerd hebben.

Bijzonder verslag en bijeenroepen algemene vergadering 

Van zodra het bestuursorgaan vaststelt dat er een verlies is van het maatschappelijk kapitaal en voornoemde drempels worden overschreden, dient zij een afzonderlijk bijzonder verslag op te stellen en de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden.

In het bijzonder verslag aan de aandeelhouderhouders stelt het bestuur¬†voor om ofwel de vennootschap te ontbinden ofwel om herstelmaatregelen te nemen die de continu√Įteit van de onderneming moeten verzekeren. Het verslag moet zodanig worden opgesteld dat de aandeelhouders met kennis van zaken kunnen beraadslagen.

Het bijzonder verslag moet vijftien dagen voor de algemene vergadering ter inzage liggen van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering kan beslissen om de vennootschap te ontbinden of het herstelplan van het bestuur te aanvaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Indien de alarmprocedure niet volgens de regels wordt toegepast, er is bijvoorbeeld geen afzonderlijk bijzonder verslag opgemaakt of de algemene vergadering werd niet bijeengeroepen binnen de twee maanden, dan voorziet het Wetboek van Vennootschappen in een vermoeden van aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade geleden door derden.

De fout van het bestuursorgaan staat vast zodra een eenvoudige inbreuk op één van de formaliteiten van de alarmbelprocedure kan worden aangetoond. Het bestuursorgaan heeft er dus alle belang bij om de procedure in al haar formaliteiten volgens de wettelijke bepalingen na te leven.

Zelfs wanneer alle wettelijke formaliteiten zijn nageleefd kan het bestuursorgaan alsnog aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld wegens kennelijk onredelijk voortzetten van een onderneming die an sich reddeloos verloren is.

aternio kan u volledig bijstaan wanneer uw vennootschap zich in de alarmbelsituatie dreigt te bevinden.