Als vennoot die de meerderheid van de aandelen in handen heeft van uw BVBA, beslist u een dividend uit te keren uit de overgedragen winsten van de vorige jaren. U vraagt zich echter af welk tarief aan roerende voorheffing moet ingehouden worden op deze dividenduitkering. Sinds 1 januari 2016 is het tarief opgetrokken van 25 % naar 27 %. Daarnaast bestaan er tal van gunstregimes die mogelijk op uw uitkering van een dividend toegepast kunnen worden.

Gewone liquidatiereserve

Indien uw vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van het Wetboek van vennootschappen kon ze vanaf het aanslagjaar 2015 haar winst van het boekjaar deels of volledig overboeken naar een bijzondere rekening op het passief mits betaling van 10 % roerende voorheffing. Op die manier kan de vennootschap de winst van een boekjaar telkenmale overboeken naar deze bijzondere rekening mits betaling van 10 % roerende voorheffing. De opgebouwde liquidatiereserve kan bij een latere liquidatie van de vennootschap belastingvrij uit de vennootschap gehaald worden. U kan er echter ook voor opteren om deze reserves uit de vennootschap te halen door een dividend uit te keren. In dat geval zal u wel rekening moeten houden met een bijkomende roerende voorheffing van 17 % indien u een uitkering doet binnen de vijf jaar nadat u de overboeking deed. Indien u echter deze uitkering na vijf jaar doet, bedraagt de bijkomende roerende voorheffing 5 %.

Bijzondere liquidatiereserve

Indien uw vennootschap winst heeft gemaakt in de aanslagjaren 2013 en 2014 (boekjaren 2012 en 2013) vallen deze winsten buiten het toepassingsgebied van zowel de vastklikregeling als de gewone liquidatiereserve. Deze regeling staat ook alleen open voor grote vennootschappen. Mits het indienen van een speciaal aangifteformulier kunnen deze winsten ook met betaling van 10 % roerende voorheffing overgeboekt worden op een bijzondere rekening op het passief. Nadien kunnen deze winsten dan via een dividend uitgekeerd worden aan de vennoten mits betaling van 17 % roerende voorheffing indien deze uitkering geschiedt binnen de vijf jaar, en 5 % indien het dividend wordt toegekend nadat er vijf jaar verstreken zijn sinds de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve.

Vastklikregeling

Dit gunstregime kan momenteel niet meer toegepast worden. Het was een reactie van de wetgever op de verhoging van de liquidatiebonus (belasting op hetgeen u uit uw vennootschap haalt na ontbinding en vereffening) van 10 % naar 25 %. Door de uitkering van een dividend aan 10 % toe te staan, weliswaar met de verplichting om het uitgekeerde dividend onmiddellijk terug in het kapitaal van de vennootschap op te nemen, konden de in het verleden opgebouwde reserves toch ontsnappen aan de aanzienlijke verhoging van de liquidatiebonus. Na vijf jaar kan de vennootschap een belastingvrije kapitaalvermindering doen van deze reserves.

Vastgoedbeleggingsvennootschap

Het betreft een iets andere situatie dan in wat hierboven besproken werd. U hebt in deze situatie niet alleen geïnvesteerd in uw eigen BVBA, maar heeft daarnaast een deel van uw spaargeld belegd in een zogeheten gereglementeerd vastgoedvennootschap. U heeft met andere woorden “papieren” vastgoed in handen. Winstuitkeringen uit deze vennootschap werden tot voor kort nog belast aan een gunstregime van 15 % roerende voorheffing, maar zijn nu eveneens onderworpen aan het algemene tarief van 27 %.

VVPRbis

Indien uw vennootschap kwalificeert als kleine vennootschap, en u heeft na 1 juli 2013 een kapitaalverhoging doorgevoerd door middel van een inbreng in geld, kan u genieten van een verlaagd tarief aan roerende voorheffing. U moet echter volle eigenaar blijven van de aandelen sinds de kapitaalinbreng. Indien u een uitkering doet van een dividend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar volgend op dat van de kapitaalverhoging, zal er 20 % roerende voorheffing worden ingehouden. Alle latere uitkeringen worden belast aan 15 % roerende voorheffing. Indien u echter een dividend uitkeert in het eerste boekjaar na de kapitaalverhoging, zal u het normale tarief van 27 % betalen.

In het kader van het voornemen van de regering Michel I om een taxshift te realiseren zouden de tarieven van de roerende voorheffing kunnen stijgen. Het is dus belangrijk om in de nabije toekomst eventuele wetswijzigingen van nabij te volgen. Voor meer informatie omtrent de toepasselijke belastingtarieven op uitkeringen van dividenden kan u zich steeds richten tot de adviseurs van aternio.